Zrównoważony rozwój

Celem wdrożonego systemu zrównoważonego rozwoju w BZK GROUP jest utrzymanie najwyższych standardów w całym cyklu produkcyjnym od surowca do produktu gotowego przy jednoczesnym respektowaniu założeń Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i treści ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Biokomponenty (etanol odwodniony , estry metylowe) dedykowane na rynek biopaliwowy wytwarzane są zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu produkcyjnym.
Łańcuch ten ma swój początek u producenta rolnego wytwarzającego surowce rolnicze. Wszystkie Spółki z łańcucha produkcyjnego biokomponentów posiadają wdrożone i certyfikowane systemy zrównoważonego rozwoju zgodne z wybranym standardem: ISCC EU, REDcert EU lub KZR INiG.

 

Surowce do produkcji zrównoważonych biokomponentów pozyskiwane są poprzez podpisywane umowy na zakup surowca bezpośrednio od producentów rolnych, ale również od grup producenckich i firm pośredniczących.

W przypadku sprzedaży zrównoważonego surowca:

  • producenci rolni – do każdej zawieranej umowy wypełniają dodatkowo deklarację w której potwierdzają, że uczestniczą w systemie poboru dopłat bezpośrednich, a sprzedawane surowce rolnicze pochodzą z własnych upraw i spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE;
  • grupy producenckie i firmy pośredniczące – zobligowane są do posiadania ważnego w dniu sprzedaży certyfikatu w jednym z dobrowolnych systemów zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Certyfikat systemu zrównoważonego rozwoju jest potwierdzeniem, że jednostka spełnia wszystkie kryteria zrównoważenia i wymagania określone przez dany system i Dyrektywę 2009/28/WE. Warunkiem uzyskania certyfikatu zrównoważonego rozwoju jest pozytywny wynik audytu certyfikującego, który przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju przyznawany jest na okres 1 roku.

 

Wykazy jednostek certyfikujących, które pomogą Państwu w uzyskaniu certyfikatu w ramach wybranego systemu zrównoważonego rozwoju znajdują się na stronach internetowych poszczególnych systemów.

 

Spółka BZK Group posiada certyfikat systemu ISCC EU.